Blue Diamond

15 BASIC ENGLISH SENTENCES FOR BASIC HOUSEKEEPING NEEDS TO KNOW

15 BASIC ENGLISH SENTENCES FOR BASIC HOUSEKEEPING NEEDS TO KNOW

02/03/2018

When serving rooms for foreign guests, room staff are required to communicate with guests in English. So what types of sentences are commonly used in this case? ezCloudhotel would like to share 15 basic English sentences for basic reference.

THE HOUSEKEEPING ENGLISH FORM IS OFTEN USED

–Chào buổi sáng/ buổi chiều ông/ bà. Tôi có thể dọn phòng cho ông/ bà bây giờ được không?

Good Morning/Afternoon, Sir/ Madam! May I clean your room now?

– Khi nào tôi có thể quay trở lại?

When would you like me to come back?

– Đêm qua ông/ bà ngủ có ngon không?

Did you sleep well last night?

– Ông/ bà sẽ ở lại đây bao lâu?

How long will you stay here?

– Ông/ bà đã đến Việt Nam mấy lần rồi ạ?

How many times have you ever been in Vietnam?

– Ông/ bà dự định sẽ đi đâu sau khi rời khỏi đây?

Where will you go after leaving here?

–  Ông/ bà có thích chuyến đi này/ khách sạn của chúng tôi không?

Do you enjoy this trip/ our hotel?

– Ông/ bà cứ cho quần áo vào túi giặt trong phòng và điền vào phiếu được đính kèm.

Please put your clothes in the laundry bag in your room and fill out the card that is attached.

THE ENGLISH SENTENCE PATTERN IS USUALLY USED

– Tôi muốn được dọn phòng ngay bây giờ được không?

Could I have my room cleaned right now?

– Khách sạn này có dịch vụ giặt là không?

Do you have a laundry service?

– Quần áo của tôi giặt xong chưa?

Is my laundy ready yet?

– Lấy cho tôi thêm khăn tắm nhé?

Can I have some extra bath towels?

– Tôi muốn 1 dao cạo râu và 1 bàn chải đánh răng.

I’d like a razor and a toothbrush.

– Mấy cái gối này bẩn rồi. Tôi muốn đổi cái khác.

These pillow are very dirty. I want to have them changed.

– Vui lòng đừng làm phiền!

Do not disturb!

SAMPLE CONVERSATION

Housekeeping: Good morning, I am a housekeeping. May I come in?

Guest: Come in, please.

Housekeeping: May I clean your room now?

GuestOf course. I have some laundry to be done.

Housekeeping: Please put your clothes in the laundry bag in your room and fill out the card that is attached.

Guest: Ok. Where can I have my laundry back?

HousekeepingUsually in a day. You can get tonight.

Guest: OK. Thank you!

HousekeepingHow do feel about Hoian?

Guest: Everything is very nice! Delicious food, very beautiful scenery and friendly people.

HousekeepingThank you! Do you enjoy our hotel?

Guest: I like it here. I feel comfortable and serve very good here.

HousekeepingThank you! Enjoy you a day!

ezCloudhotel is a hotel management software that manages department rooms. The hotel manager will manage all activities of the room staff while reducing the cost of hiring this human resource.